กฎระเบียบ

๑. การมาโรงเรียน
๑.๑ โรงเรียนจัดการสอนในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐น.-๑๖.๓๐น. นักเรียนทุกคนต้องมาเรียนให้ทันกำหนดเวลาตามระเบียบของโรงเรียน ระหว่างอยู่ในโรงเรียนนักเรียนต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อปฏิบัติของโรงเรียน
๑.๒ ผู้ปกครองที่นำรถมารับ – ส่งนักเรียนต้องจอดไว้บริเวณนอกโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน  และความเป็นระเบียบเรียบร้อย
๑.๓ เลิกเรียนเวลา๑๕.๐๐ น. ให้ผู้ปกครองมารับกลับตามเวลา  เว้นแต่จะมีการฝึกซ้อมกิจกรรมพิเศษ   นักเรียนต้องออกจากโรงเรียนก่อนเวลา ๑๖.๐๐ น. ผู้ปกครองที่ไม่สะดวกมารับตามกำหนดเวลา  หรือ มีความประสงค์จะให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องช่วงหลังเลิกเรียน  ต้องเข้าร่วมโครงการเรียนรู้หลังเลิกเรียน  โดยมีค่าสนับสนุนโครงการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการคนละ ๕๐๐ บาท / เดือน
๑.๔ ในวันหยุดราชการ วันหยุดเรียน ถ้าโรงเรียนมีความประสงค์จะให้นักเรียนมาโรงเรียนเพื่อทำกิจกรรมใดๆ จะมีใบขออนุญาตให้ผู้ปกครองทราบ และอนุญาตก่อนทุกครั้ง


๒. การแต่งกาย
๒.๑ ให้นักเรียนแต่งเครื่องแบบนักเรียนในวันเวลาราชการ และวันที่มาเรียนตามวันปกติ  ถ้านักเรียนมาทำกิจกรรม ในวันที่ไม่มีตารางเรียน ให้แต่งกายสุภาพ ไม่ใส่เสื้อปล่อยชาย และไม่สวมรองเท้าแตะ
๒.๒ ให้นักเรียนสวมเสื้อกีฬาตามแบบที่โรงเรียนกำหนดเท่านั้น และใส่มาเฉพาะวันศุกร์


๓. การไว้ทรงผม
๓.๑ นักเรียนชาย ทรงผมสั้นแบบนักเรียน หรือทรงผมสั้นแบบรองทรงสูง ด้านหน้าไม่ยาวจนปรกหน้าด้านข้างและด้านหลังตัดเรียบไม่ไว้จอน
๓.๒ นักเรียนหญิง ทรงผมทรงสุภาพ ไม่ดัด ไม่ซอย ไม่ย้อม ผมด้านหน้าไม่ยาวปิดคิ้ว ถ้าไว้ผมยาวต้องรวบให้เรียบร้อย


๔. การใช้เครื่องประดับ
โรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนใช้เครื่องประดับใดๆทั้งสิ้น ในกรณีที่จาเป็นต้องใช้สายสร้อย ซึ่งใช้แขวนสิ่งที่บูชาประจาตัว ให้ใช้สร้อยสเตนเลส และใส่ซ่อนไว้ในเสื้อให้เรียบร้อย


๕. การปฏิบัติตนก่อนเข้าเรียน
๕.๑ เมื่อมาถึงโรงเรียนควรเก็บของใช้ส่วนตัวให้เรียบร้อย  เช่น รองเท้า กระเป๋า และไม่อนุญาตให้นักเรียนออกนอกห้องเรียนโดยไม่มีผู้ดูแล
๕.๒ ให้นักเรียนทุกคนเตรียมตัวเข้าแถว เคารพธงชาติ ในเวลา 08.15 น.
๕.๓ ผู้ปกครองควรมาส่งนักเรียนให้ทันเวลาทำกิจกรรมหน้าเสาธงเพื่อฝึกระเบียบวินัย ให้กับนักเรียน และร่วมทำกิจกรรมกับเพื่อนและครู


๖. การปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในห้องเรียน และ บนอาคารเรียน
๖.๑ ช่วยกันรักษาระเบียบวินัย ความสะอาดในห้องและรอบบริเวณโรงเรียน
๖.๒ ไม่วิ่ง หรือหยอกล้อกันขณะขึ้น – ลงบันได
๖.๓ ห้ามออกมาเล่นนอกห้องเรียนตามลำพัง ต้องมีครู หรือพี่เลี้ยงนำไปเท่านั้น
๖.๔ ถอดรองเท้าทุกครั้งก่อนขึ้นอาคารเรียน


๗. การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน  และการลา
๗.๑ การลาหยุดผู้ปกครองต้องขอลาด้วยตนเอง หรือโทรศัพท์แจ้งครูประจำชั้นทราบ
๗.๒ ผู้ปกครองมารับเด็กก่อนเวลา  หรือ ขอตัวเด็กไปธุระต้องบอกให้ครูประจำชั้นทราบ  และลงลายมือชื่อในสมุดรับ – ส่งเด็กทุกครั้ง
๗.๓ กรณีผู้ปกครองฝากผู้อื่นทราบต้องบอกครูประจำชั้นก่อนล่วงหน้า ด้วยตนเอง  หรือโทรศัพท์กรณีจำเป็นเร่งด่วน
๗.๔ การลาหยุดโรงเรียนทุกครั้งต้องยื่นใบลากิจหรือลาป่วยต่อครูประจำชั้น


การแต่งกาย

การแต่งกายนักเรียนชาย

ชุดนักเรียน
๑. ปักอักษรย่อและชื่อด้วยไหมสีน้ำเงิน
๒. ท.๑๐ ปักด้านขวามือ
๓. ชื่อ – นามสกุลปักด้านซ้ายมือแนวระดับเดียวกับอักษรย่อ ท.๑๐

ชุดกีฬา ( แบบใหม่)
๑. ปักอักษรย่อและชื่อด้วยไหมสีน้ำเงิน
๒. ท.๑๐ ปักด้านขวามือ
๓. ชื่อ – นามสกุลปักด้านขวามือใต้อักษรย่อ ท.๑๐

ชุดลูกเสือ
๑. ติดชื่อโรงเรียนที่แขนเสื้อข้างขวา
๒. ผูกผ้าพันคอ สีแสด-ขาว และใส่สายรัด
๓.สวมหมวกลูกเสือน้อยอนุบาลหนูดี

การแต่งกายนักเรียนหญิง

ชุดนักเรียน
๑. ปักอักษรย่อและชื่อด้วยไหมสีน้ำเงิน
๒. ท.๑๐ ปักด้านขวามือ
๓. ชื่อ – นามสกุลปักด้านซ้ายมือแนวระดับเดียวกับอักษรย่อ ท.๑๐

ชุดกีฬา(แบบใหม่)
๑. ปักอักษรย่อและชื่อด้วยไหมสีน้ำเงิน
๒. ท.๑๐ ปักด้านขวามือ
๓. ชื่อ – นามสกุลปักด้านขวามือใต้อักษรย่อ  ท.๑๐

ชุดลูกเสือ
๑. ติดชื่อโรงเรียนที่แขนเสื้อข้างขวา
๒. ผูกผ้าพันคอ สีแสด-ขาว และใส่สายรัด
๓. สวมหมวกลูกเสือน้อยอนุบาลหนูดี