ข้อมูลโรงเรียน


ประวัติการก่อตั้งโรงเรียนเทศบาล  ๑๐  อนุบาลหนูดี

โรงเรียนเทศบาล ๑๐ อนุบาลหนูดี เปิดทำการสอนในระดับปฐมวัย ตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑๐ อนุบาลหนูดี ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ กระทรวงศึกษาธิการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ ได้เป็นโรงเรียนต้นแบบในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ตามมติของสภาเทศบาลนครอุดรธานี โดยนายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรี และคณะ ได้สนับสนุนงบประมาณ ดังนี้


๑. สนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเด็กปฐมวัย (๗๗๕,๐๐๐ บาท ) ดังนี้
๑.๑ ค่าอาหารกลางวัน                     ๖๐๐,๐๐๐  บาท
๑.๒ ค่าชุดกีฬา                             ๕๐,๐๐๐   บาท
๑.๓ ค่าเครื่องนอนและของใช้ส่วนตัว    ๑๒๕,๐๐๐  บาท


๒. พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์  (๑,๘๔๐,๐๐๐ บาท)
๒.๑ จัดสวน
๒.๒ สุขภัณฑ์ห้องน้ำ – ห้องส้วม
๒.๓ สร้างรั้วอิฐบล็อกรอบบริเวณ
๒.๔ ติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่าง
๒.๕ ปรับพื้นที่โดยรอบปูพื้นบล็อกยางตัว  H
๒.๖ ติดตั้งประตูและราวกันตกชั้น  ๒  และชั้น  ๓
๒.๗ ติดตั้งห้องเรียนอัจฉริยะ


๓. ที่ตั้ง  แผนผังโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาล  ๑๐  อนุบาลหนูดี
ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑ ถ.ประชาอุทิศ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ ๔๑๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐–๔๒๒๔–๕๙๖  โทรสาร : ๐–๔๒๒๔–๕๙๖-๐
สำนักการศึกษาเทศบาลนครอุดรธานี  บนพื้นที่ ๑ ไร่ ๒ งาน อาคารเรียน ๑ หลัง
๙ ห้องเรียน ๕ ห้องพิเศษ


๔. ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา
นายชูกิจย์  ผลทิพย์
ตำแหน่ง: รผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด วิชาเอก  บริหารการศึกษา


๕. ปรัชญา  วิสัยทัศน์  และเป้าหมายของสถานศึกษา
วิสัยทัศน์: การศึกษาดี มีมาตรฐาน ลูกหลานมีคุณธรรม ก้าวนำสู่ความพอเพียง

พันธกิจ

  1. การส่งเสริมวินัย   คุณธรรม  จริยธรรมของเด็กปฐมวัย
  2. จัดการศึกษาได้มาตรฐาน
  3. การพัฒนาอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการเรียนรู้และปลอดภัยอย่างยั่งยืน
  4. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรบนพื้นฐานความพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


ตราประจำโรงเรียน

10

คำขวัญประจำโรงเรียน: การศึกษาดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม
สีประจำโรงเรียน: สีแสด-สีขาว