บุคลากร

รายชื่อบุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๑๐  อนุบาลหนูดี

 


ผู้บริหาร

 

ครูสายปฐมวัยปีที่ 1

ครูสายปฐมวัยปีที่ 2

ครูสายปฐมวัยปีที่ 3

ครูสอนห้องเรียนอัจฉริยะ

บุคลากรสนับสนุนการสอน

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลหนูดี

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

1.นายสุพัฒน์  ประเสริฐสังข์

ประธานกรรมการ

2.นางสุพรรณิภา  ปิ่นละออ

ผู้แทนผู้ปกครอง

3. นางสาวปนัดดา  ศรีปัญญา

ผู้แทนครู

4. นางเสวน  ชาญศิลป์

ผู้แทนองค์กรชุมชน

5. นายปรีชาพล  คนยัง

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6. นางสาวจันทรา  นามพุทธา

ผู้แทนศิษย์เก่า

7. พระครูเจริญศักดิ์   ฐิตยุตโต

ผู้แทนองค์กรศาสนา

8.พระครูธรรมโฆษิต  ฐานิสสโร

ผู้แทนองค์กรศาสนา

9.นายอัครเดช   แพ่งศรีสาร

ผู้ทรงคุณวุฒิ

10. นางศุภลักษณ์  กิจนิกร

ผู้ทรงคุณวุฒิ

11.นายปรัชญาดล  อโณทัยนาท

ผู้ทรงคุณวุฒิ

12. นายเกรียงศักดิ์   เวียงแก

ผู้ทรงคุณวุฒิ

13. นางสาววรัญญา  ศรีบัว

ผู้ทรงคุณวุฒิ

14. นางสาวจุฬารัตน์   กรีพานิช

ผู้ทรงคุณวุฒิ

15. นายชูกิจ   ผลทิพย์

กรรมการและเลขานุการ