หลักสูตร

การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง  ๕  ปี  บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน ตามศักยภาพภายใต้บริบทสังคม – วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ด้วยความรัก
ความเอื้ออาทร  และความเข้าใจของทุกคนเพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตที่เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม

วิสัยทัศน์โรงเรียนเทศบาล ๑๐ อนุบาลหนูดี
การศึกษาดี มีมาตรฐาน ลูกหลานมีคุณธรรม ก้าวนำสู่อาเซียน

พันธกิจโรงเรียนเทศบาล ๑๐ อนุบาลหนูดี
       ๑. ส่งเสริมวินัย คุณธรรมจริยธรรมของเด็กปฐมวัย
       ๒. จัดการศึกษาได้มาตรฐาน
       ๓. พัฒนาอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการเรียนรู้และปลอดภัยอย่างยั่งยืน
       ๔. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่อาเซียน


เป้าหมายการศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑๐ อนุบาลหนูดี
       ๑. เด็กเป็นคนดี มีคุณธรรม กล้าแสดงออก สุขภาพกายและจิตดี มีพัฒนาการทุกด้านเหมาะสมกับวัย
       ๒. เด็กมีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความคิดสร้างสรรค์ และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
       ๓. เด็กมีทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา และช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันได้เหมาะสมกับวัย
       ๔. เด็กมีจิตสำนึกในความเป็นไทย และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม


หลักการจัดการศึกษาปฐมวัยปีพุทธศักราช ๒๕๖๐
       เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการ ตลอดจนการเรียนรู้อย่างเหมาะสม ด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่ เด็กกับผู้เลี้ยงดูหรือบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ในการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาเด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองตามลำดับขั้นของพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลและเต็มตามศักยภาพ โดยกำหนดหลักการ ดังนี้
       ๑. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกประเภท
       ๒. ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย
       ๓. พัฒนาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย
       ๔. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ และมีความสุข
       ๕. ประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษาในการพัฒนาเด็ก


จุดหมายการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุ ๓ – ๕ ปี
       หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุ ๓ – ๕ ปี เป็นการจัดการศึกษาในลักษณะของการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษา เด็กมีการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อบรมและจิตใจ สังคม และสติปัญญาตามวัยและความสามารถของแต่ละบุคคล
จุดหมาย
       หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุ ๓ – ๕ ปี มุ่งให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ สังคมและสติปัญญา ที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล จึงกำหนดจุดหมายซึ่งถือเป็นมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้
       ๑. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี
       ๒. กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสาน สัมพันธ์กัน
       ๓. มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข
       ๔. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม
       ๕. ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกำลังกาย
       ๖. ช่วยเหลือตนเองได้อย่างเหมาะสมกับวัย
       ๗. รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย
       ๘. อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
       ๙. ใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
       ๑๐. มีความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย
       ๑๑. มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
       ๑๒. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีทักษะในการแสวงหาความรู้


โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนเทศบาล ๑๐  อนุบาลหนูดี
คุณลักษณะตามวัย
คุณลักษณะตามวัยเป็นความสามรถตามวัย หรือพัฒนาการตามธรรมชาติเมื่อเด็กมีอายุถึงวัยนั้น ๆ ขณะเดียวกันจะต้องคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล คุณลักษณะตามวัยที่สำคัญของเด็กอายุ ๓ – ๕ ปี มีดังนี้

เด็กอายุ ๓ ปี
พัฒนาการด้านร่างกาย
       • กระโดดขึ้นลงอยู่กับที่ได้
       • รับลูกบอลด้วยมือและลำตัว
       • เดินขึ้นบันไดสลับเท้าได้
       • เขียนรูปวงกลมตามแบบได้
       • ใช้กรรไกรมือเดียวได้
พัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจ
       • แสดงอารมณ์ตามความรู้สึก
       • ชอบที่จะทำให้ผู้ใหญ่พอใจและได้คำชม
       • กลัวการพลัดพรากจากผู้เลี้ยงดูใกล้ชิดน้อยลง
พัฒนาการด้านสังคม
       • รับประทานอาหารได้ด้วยตนเอง
       • ชอบเล่นแบบคู่ขนาน ( เล่นของเล่นชนิดเดียวกันแต่ต่างคนต่างเล่น )
       • เล่นสมมติได้
       • รู้จักรอคอย
พัฒนาการด้านสติปัญญา
       • สำรวจสิ่งต่างๆ ที่เหมือนกันและต่างกันได้
       • บอกชื่อของตนเองได้
       • ขอความช่วยเหลือเมื่อมีปัญหา
       • สนทนาโต้ตอบ / เล่าเรื่องด้วยประโยคสั้น ๆ ได้
       • สนใจนิทานและเรื่องราวต่าง ๆ
       • ร้องเพลง ท่องคำคล้องจองง่าย ๆ และแสดงท่าทางเลียนแบบได้
       • รู้จักใช้คำถาม “ อะไร ”
       • สร้างผลงานตามความคิดของตนเองอย่างง่าย ๆ
       • อยากรู้อยากเห็นทุกอย่างรอบตัว


เด็กอายุ ๔ ปี
พัฒนาการด้านร่างกาย
       • กระโดดขึ้นลงอยู่กับที่ได้
       • รับลูกบอลด้วยมือและลำตัว
       • เดินขึ้นบันไดสลับเท้าได้
       • เขียนรูปวงกลมตามแบบได้
       • ตัดกระดาษเป็นเส้นตารางได้
       • กระฉับกระเฉงไม่ชอบอยู่เฉย
พัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจ
       • แสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับบางสถานการณ์
       • เริ่มรู้จักชื่นชมความสามารถ และผลงานของตนเองและผู้อื่น
       • ชอบท้าทายผู้ใหญ่
       • ต้องการให้มีคนฟังคนสนใจ
พัฒนาการด้านสังคม
       • แต่งตัวได้ด้วยตนเอง ไปห้องส้วมได้เอง
       • เล่นร่วมกับคนอื่นได้
       • รอคอยตามลำดับก่อน – หลัง
       • แบ่งของให้คนอื่น
       • เก็บของเล่นเข้าที่ได้
พัฒนาการด้านสติปัญญา
       • จำแนกสิ่งต่างๆ ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า ได้
       • บอกชื่อและนามสกุลของตนเองได้
       • พยายามแก้ปัญหาด้วยตนเองหลังจากได้รับคำชี้แนะ
       • สนทนาโต้ตอบ / เล่าเรื่องเป็นประโยคอย่างต่อเนื่อง
       • สร้างผลงานตามความคิดของตนเอง โดยมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น
       • รู้จักใช้คำถาม ทำไม


เด็กอายุ ๕ ปี
พัฒนาการด้านร่างกาย
       • กระโดดขาเดียวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องได้
       • รับลูกบอลที่กระดอนจากพื้นได้ด้วยมือทั้งสอง
       • เดินขึ้นลงบันไดสลับเท้าได้อย่างคล่องแคล่ว
       • เขียนรูปสามเหลี่ยมตามแบบได้
       • ตัดกระดาษตามแนวเส้นโค้งที่กำหนด
       • ใช้กล้ามเนื้อเล็กได้ดี เช่น ติดกระดุม ผูกเชือกรองเท้า และ อื่นๆ
พัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจ
       • แสดงอารมณ์ได้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเหมาะสม
       • ชื่นชมความสามารถและผลงานของตนเองและผู้อื่น
       • ยึดตนเองเป็นศูนย์กลางน้อยลง
พัฒนาการด้านสังคม
       • ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเอง
       • เล่นและทำงานโดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกับผู้อื่นได้
       • พบผู้ใหญ่รู้จักไหว้ ทำความเคารพ
       • รู้จักขอบคุณ เมื่อรับของจากผู้ใหญ่
       • รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
พัฒนาการด้านสติปัญญา
       • บอกความแตกต่างของกลิ่น สี เสียง รส รูปร่าง จำแนก และจัดหมวดหมู่สิ่งของได้
       • บอกชื่อและนามสกุลและอายุของตนเองได้
       • พยายามหาวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเอง
       • สนทนาโต้ตอบ / เล่าเป็นเรื่องราวได้
       • สร้างผลงานตามความคิดของตนเอง โดยมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นและแปลกใหม่
       • รู้จักใช้คำถาม ทำไม อย่างไร
       • เริ่มเข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรม
       • นับปากเปล่าได้ถึง ๒๐